výsledky 2. kola

Čj.: 417/2016-PŘ-2
Datum vyhotovení: 25. dubna 2016

R O Z H O D N U T Í

 

Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice, zastoupená ředitelem školy Ing. Bc. Jaroslavem Myslivcem, jako správní orgán, věcně a místně příslušný podle ust. 165 odst. 2 písm. f), ust. § 59 a § 60 a ust. § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/204 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se tímto

rozhodla přijmout po druhém kole

ke vzdělávání do prvního ročníku vzdělávacího programu v oborech vzdělávání pro školní rok 2016/2017 pro:

Denní studium:

Přijati do oboru Elektrikář:

0117 (7,65 b)

 

 

 

 

 

Zkrácené dálkové studium:

Přijati do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika:

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1057

 

 

 

 

 

Přijati do oboru Elektrikář:

1058

1059

 1058

 

 

 

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitele školy, který rozhodnutí vydal.

Ing. Bc. Jaroslav Myslivec
ředitel školy

Datum doručení je datum zveřejnění.


Volná místa:

Denní studium:

Obor Informační technologie: 7 volných míst
Obor Ekonomika a podnikání: 8 volných míst