Podmínky přijímacího řízení

Ředitel školy rozhodl v rámci své kompetence a v souladu se zákonem 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nekonat přijímací zkoušky na školní rok 2016/2017 v rámci přijímacího řízení. Vlastní přijímací řízení se uskuteční formou pohovoru a pořadí přijetí podle kritérií přijímacího řízení.

Základní informace:

 • Termín pro podání přihlášek: 1. 2. – 15. 3. 2016 (dálková forma do 20. 3.)
 • Termíny přijímacího řízení: 22. 4. a 25. 4. 2016
 • Rozhodnutí o přijetí zde budou zveřejněna 22. 4. 2016 (nezasílá se)
 • Osobní převzetí rozhodnutí o nepřijetí: 25. – 27. 4. 2016
 • Odeslání nevyzvednutých rozhodnutí o nepřijetí: 28. 4. 2016 (na převzetí dopisu poběží zkrácená lhůta)
 • Nepřijatý uchazeč může podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Pro odvolání můžete využít tento vzor

Termíny pro první kolo přijímacího řízení:

Termíny

Poznámky:

 • Při počítání času se postupuje podle § 40 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).
 • */      Termíny se stanoví na základě § 60b školského zákona.
 • **/    Termíny se stanoví na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 4 a 5 vyhlášky.
 • ***/   Termíny se stanoví na základě § 64 školského zákona podle § 3 odst. 2 a 3 vyhlášky, jednotné testy na základě pokusného ověřování.
 • +/      Dobu vydání stanoví § 60a odst. 2 školského zákona Uchazečům o vzdělávání, kteří nebyli žáky základní školy v ČR (občanům ČR i cizincům) v roce předcházejícím přijetí ke střednímu vzdělávání, vydává zápisový lístek krajský úřad podle § 60a odst. 2 školského zákona; přitom od 1. 1. 2012 je stanovena skupina uchazečů, která ZL nepředkládá (§ 60a odst. 1 školského zákona).
 • ++/     Pokud uchazeč o vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení (§ 62 odst. 2 školského zákona). Přijímací řízení do oboru vzdělání konzervatoře se koná formou talentové zkoušky (§ 88 odst. 2 a § 91 odst. 2 školského zákona).

Podmínky přijímacího řízení pro denní studium

 • odevzdaná přihláška ke studiu do 15. března 2016
 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (zajišťuje dětský praktický lékař v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů)
 • uzavření smlouvy o studiu se zákonným zástupcem
 • umístění se v pořadí vyhodnocení do plánovaného počtu*
 • cizí jazyk: AJ (všechny obory vzdělávání) + NJ (Ekonomika a podnikání)

* způsob ohodnocení bodováním viz níže

plánované počty:

 • Elektrikář (kód 26-51-H/01): max. 24 žáků
 • Informační technologie (kód 18-20-M/01): max. 30 žáků
 • Ekonomika a podnikání (kód 63-41-M/01): max. 30 žáků
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01): max. 30 žáků

Upozornění:

 • Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku.
 • Uchazeč, který do 10 dnů ode dne přijímacího řízení neodevzdá zápisový lístek, se vzdává práva vzdělávání na naší škole.

Podmínky přijímacího řízení pro zkrácené dálkové studium

pro obor Elektrikář (kód 26-51-H/01)

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání

pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01)

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (zajišťuje smluvní nebo praktický lékař v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů)
 • první kolo přijímacího řízení
  • odevzdaná přihláška ke studiu do 20. března 2016
  • účast na přijímacím řízení dne 22. dubna 2016 a uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta
 • druhé kolo přijímacího řízení
  • odevzdaná přihláška ke studiu do 10. dubna 2016
  • účast na přijímacím řízení dne 25. dubna 2016 a uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta
 • naplnění plánovaného počtu uchazečů k zahájení studia pro jednu nebo dvě skupiny

plánované počty:

 • Elektrikář (kód 26-51-H/01): max. 22 studentů (min. 8 na skupinu)
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01): max. 30 studentů (min. 12 na skupinu)

Poznámka:

 • Pokud bude větší zájem, než uvedený maximální počet, rozhoduje průměrná klasifikace na maturitním vysvědčení nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě shody i termín doručení přihlášky ke studiu
 • Roční finanční příspěvek činí 12.000,- Kč. Před zahájením studia v 1. ročníku úhrada 6.000,- Kč na 1. pololetí. Dále možnost úhrady měsíčně ve výši 1.200,- Kč
 • Pokud bude po druhém kole stále volná kapacita, vyhlásí ředitel školy v měsíci červnu 2016 ještě kolo třetí

Podmínky přijímacího řízení pro nástavbové dálkové studium

pro obor Mechanik elektrotechnik (kód 26-41-L/51)

ukončené střední vzdělání s výučním listem v oboru Elektro

pro obor Podnikání (kód 64-41-L/51)

ukončené střední vzdělání s výučním listem

 • zdravotní způsobilost ke vzdělávání (zajišťuje praktický lékař v souladu s předpisem č. 211/2010 Sb., nařízením vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, §2 ve znění pozdějších předpisů)
 • první kolo přijímacího řízení
  • odevzdaná přihláška ke studiu do 20. března 2016
  • účast na přijímacím řízení dne 22. dubna 2016 a uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta
 • druhé kolo přijímacího řízení
  • odevzdaná přihláška ke studiu do 10. dubna 2016
  • účast na přijímacím řízení dne 25. dubna 2016 a uzavření smlouvy o studiu s finančním příspěvkem studenta
 • naplnění plánovaného počtu uchazečů k zahájení studia

plánované počty:

 • Mechanik elektrotechnik (kód 26-41-L/51): max. 30 studentů (min. 12)
 • Podnikání (kód 64-41-L/51): max. 30 studentů (min. 12)

Poznámka:

 • Pokud bude větší zájem, než uvedený maximální počet, rozhoduje průměrná klasifikace na vysvědčení o závěrečné zkoušce. V případě shody i termín doručení přihlášky ke studiu
 • Roční finanční příspěvek činí 12.000,- Kč. Před zahájením studia v 1. ročníku úhrada 6.000,- Kč na 1. pololetí. Dále možnost úhrady měsíčně ve výši 1.200,- Kč
 • Pokud bude po druhém kole stále volná kapacita, vyhlásí ředitel školy v měsíci červnu 2016 ještě kolo třetí

Kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

 • První kolo přijímacího řízení se uskuteční v pátek, 22. dubna 2016 (od 8:00 do 16:00 hod).
 • Druhé kolo přijímacího řízení se uskuteční v pondělí, 25. dubna 2016 (od 8:00 do 16:00 hod).
 • Další kola přijímacího řízení bude ředitel školy vyhlašovat až v návaznosti na naplnění plánovaných počtů uchazečů v jednotlivých oborech vzdělávání.

Poznámka:

 • Při nedostatečném počtu pro otevření konkrétního oboru bude nabídnut jiný obor vzdělávání
 • Termíny pro druhé a další kolo budou vypsány pouze na nenaplněné obory vzdělávání s uvedením počtu volných míst
 • O zahájení nástavbového a zkráceného dálkového studia bude rozhodnuto koncem měsíce srpna 2016 podle počtu přihlášených uchazečů

Ohodnocení bodováním pro přijetí na obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem denního studia
(neplatí pro dálkové studium)

Přijetí na naši školu bude realizováno pro uchazeče, ukončující základní vzdělávání, dle pořadí získaného z výsledků prospěchu určených předmětů (viz tabulka) za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku základní školy a 2. pololetí posledního ročníku základní školy. V ostatních případech bude se stejnými podmínkami rozhodovat klasifikace na vysvědčení za poslední tři pololetí.

Kritéria hodnocení

Pravidla pro stanovení pořadí v seznamu přijatých uchazečů
(neplatí pro dálkové studium) Bodová škála

Poznámka:

 • Upřednostňujeme prokazatelný zájem uchazeče již v průběhu přijímacího řízení
 • Limit pro přijetí je dán kapacitou tříd (viz zde)
 • V případě shodného počtu bodů bude zohledňován průměrný prospěch za poslední tři pololetí
 • Ředitel školy stanovuje pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 jedno místo k možnosti odvolání uchazeče, a to pro každý nabízený obor vzdělávání

 

Teplice dne: 08. ledna 2016

                                                  Ing. Jaroslav Myslivec
ředitel školy

Zde si můžete stáhnout: