Informace pro přijaté

Úkoly k zahájení studia žáků 1. ročníků:

 • Zahájení školního roku 2016/2017 se koná ve čtvrtek dne 1. září 2016 od 8.00 hodin v budově Střední školy AGC a. s. v Teplicích – Řetenicích, Rooseveltovo nám. č. 5. Dostavte se včas (nejpozději 7.50 hod).
 • Doneste si s sebou:  přezůvky, tašku na učebnice, psací potřeby, cca 200 – 250 Kč na půjčovné za učebnice, 50 Kč na třídní fond a 100 Kč jako vratnou zálohu na zámek od šatní skříňky a čipovou kartu pro vstup do školních budov, vysvědčení z 9. třídy ZŠ, rodný list a občanský průkaz.
 • Podmínkou zahájení studia je uzavřená smlouva o zajištění výuky a výchovy a odevzdaný zápisový lístek. Pokud jste smlouvu ještě nepodepsali, žádáme Vás o její podepsání v sekretariátu školy.
 • Žáci, kteří budou v rámci výuky konat odborný výcvik, si musí pracovní oděv a obuv pořídit na své náklady (obor vzdělání Elektrikář).
 • Vzhledem k nařízení vlády č. 15/1993 Sb., dle kterého nelze hradit učebnice, učební texty a školní potřeby, žádáme Vás o zakoupení si psacích a kreslících potřeb a dále základních sešitů (složení bude upřesněno v úvodních hodinách příslušných předmětů). Rozpis potřebných učebnic je uveden v závěru.
 • Upozorňujeme, že v září bude třídními učiteli vybíráno od žáků 50 Kč (na školní rok) do třídního fondu oprav na škody způsobené žáky. Čerpání bude prováděno dle jednotlivých tříd – zůstatek bude možno použít dle uvážení na třídní výlet apod. V případě škody většího rázu způsobené zjištěným žákem je požadována úhrada na rodičích.
 • Upozorňujeme rovněž na povinnost žáků nahlásit do 5 dnů případné změny bydliště a jiných skutečností (změna zákonného zástupce, změna zdravotní pojišťovny apod.) na  studijní oddělení školy.
 • Dále si nechte v případě závažných zdravotních problémů (při ZPS apod.) napsat potvrzení na případné osvobození od tělesné výchovy (odevzdáte třídnímu učiteli) neprodleně po obdržení lékařské zprávy.
 • Potvrzení o studiu vydává studijní oddělení školy.

Úřední hodiny studijního oddělení:

pondělí – pátek:

 • od   7.00 –   8.00 hodin
 • od 10.30 – 11.00 hodin
 • od 13.30 – 14.45 hodin

Ceník příspěvků na studium

Platnost od 1. září 2015

Ekonomika soukromých škol

Dotace

Soukromá škola je financována za službu vzdělávání, kterou vykonává pro stát. Stát poskytuje dotaci na neinvestiční výdaje podle normativu na rok na žáka. Tento normativ stanovuje MŠMT dle finančních ukazatelů z minulého roku. Soukromá škola může (ale nemusí) dostat nejvýše 90% z normativu. K tomu se musí zavázat ve smlouvě k vynaložení veškerých zisků na vzdělávání a školské služby, mít prověřené účetnictví auditorem a hodnocení českou školní inspekcí průměrné a lepší. Z dotace se financují zejména mzdové náklady pedagogických pracovníků.

Příspěvek na školné

Vzhledem k rozdílnému financování mezi zřizovateli soukromých a státních škol, které je o 10% nižší, je příspěvek na školné nutností. Ve školném žáci platí za provozní výdaje školy (energie, nákup pomůcek pro výuku, opravy a údržba, výdaje provozního charakteru).

Komentář

Účelem školného není zisk, ale především dofinancování nákladů spojených s provozem školy, zlepšit úroveň vybavení a rozvoj školy.

  Obor vzdělání   Roční příspěvek na studium v Kč (10 měsíců)
          1. ročník   2. ročník   3. ročník   4. ročník
  Denní studium
  Informační technologie  12.000,-  12.000,-  12.000,-  12.000,-
  Předškolní a mimoškolní pedagogika  10.000,-  10.000,-   10.000.-   10.000,- 
  Ekonomika a podnikání  10.000,-  10.000,-  10.000,-  10.000,-
  Elektrikář   0,-   0,-   0,-   —
  Nástavbové dálkové studium (NDS)
  NDS Podnikání  12.000,-  12.000,-  12.000,-  —
  NDS Elektrotechnika  12.000,-  12.000,-  12.000,-  —
  Zkrácené dálkové studium (ZDS)
  Předškolní a mimoškolní pedagogika  12.000,-  12.000,-    
  Elektrikář   12.000,-      

Způsob úhrady :

 • Převodem : ČSOB Teplice č.ú. 17179983/0300, VS rodné číslo žáka, SS: 31520 (denní studium), SS: 31525 (nástavbové dálkové studium)
 • Složenkou: (žáci denního studia dostávají vždy koncem měsíce na další měsíc)
 • Hotovostně: platba v sekretariátu školy

Doporučené učebnice:

Učebnice všeobecně vzdělávacích předmětů pro 1. ročník

pro maturitní obory (netýká se oborů vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem)

Český jazyk: autorka Věra Martínková

 • Český jazyk 1
 • Čítanka 1

(platí pro všechny první ročníky)

Matematika :

 • autor RNDr. Emil Calda, CSc.,Matematika 1 pro střední školy a studijní obory

(platí pro obor Informační technologie)

 • autor RNDr.Odlřich Odvárko, Matematika 2 pro střední školy a studijní obory

(platí pro obor Informační technologie)

Fyzika : autor  Doc. RNDr, Oldřich Lepil, CSc.

 • Fyzika 1 pro střední školy

(platí pro obor Informační technologie)

Pozn.: Ceny těchto učebnic se pohybují v rozmezí 140 až 180 Kč.

Šetrné zacházení s učebnicemi umožní Vašim dětem odprodat na konci roku nepotřebné učebnice žákům nižších ročníků. Již v tomto roce je možné odkoupení některých učebnic od žáků II. ročníku.

Ostatní učebnice (pro výuku jazyků a slovníky a další) budou upřesněny po nástupu a zakoupeny případně hromadně se slevou prostřednictvím školy. Cena se pohybuje v rozmezí 500 až 600 Kč.